Årets Älgjakt

Älgjakt 2017-2018
   

Resultat 2016/17

7 tjurar, 5 hondjur och 13 kalvar blev resultatet av 2016/17 års jakt. 90 % av planerad avskjutning.

Målsättning 2017/18

Fristads älgskötselplan för älgjakten är att vi skall skjuta 8 hondjur 7 tjurar och 15 kalvar.

Tilldelningsmetod och tankat kring bestämmelserna.

 • Vi är inne på sista året på den treåriga avskjutningsplanen som reviderad med 38 % 2016 på grund av en vikande älgstam, vi har där emot ett år till på skötselplanen. Vi har enligt spillning inventeringen och obsar en fortsatt neråtgående trend och fått från styrelsen för Äfo 8 att vi bör göra något åt detta redan i höst. Styrelsen har nu förslag på att korta jakttiden på vuxen älg som åtgärd istället för att revidera tilldelningen ännu mera än vi gjorde 2016.
 • Med bifogat förslag är det mycket få älgar tilldelade över den plan som finns i älgskötselplanen, vilket gör att jaktlagen måste vara ärliga i sina planer för året, om inte tilldelade älgar kan eller vill skjutas måste detta meddelas senast jaktledarmötet.


Flexibilitet

Då vi fortfarande har årsmål mot länsstyrelsen måste styrelsen noga följa utvecklingen och ha möjlighet att avbryta jakten eller ge extra tilldelning om man bedömer att planen ej kommer att hålla.
I och med bildandet av älgskötselområdet har vi jägare fått en större frihet och ansvar vad gäller älgjakten inom vårt område. Vi skall inte glömma detta och utnyttja den flexibilitet som detta medför och kunna ändra tilldelning under jaktens gång. Både öka tilldelningen och minska den.

Marker

Påminner om att eventuella förändringar skall vara styrelsen tillhanda senast 31 december årligen. Ansvarig inom styrelsen är Kenneth Andersson produktion.vargarda@broson.se, kopia till jontehpersson@gmail.com.

Rapportering

Följande rapporteringar skall jaktlagen i äsot utföra.
Alla jaktlag ska efter varje avslutad jaktdag rapportera eventuell skjuten älg i viltdata eller till jontehpersson@gmail.com.

Jaktlagen skall utse en person i varje jaktlag som är rapportör till viltdata och äsot.

Jonas Persson (jontehpersson@gmail.com eller tele 070-615 89 03) skall ha in namnet och kontaktuppgifter på denna av jaktlaget utsedda person.
Inloggnings uppgifter kommer sedan att skickas till rapportören.

 •         Fristads egen älg rapport:


Syfte: Rapporten syftar till att inom Fristads älgskötselområde göra en bedömning av älgstammens storlek, sammansättning och ålder. Vi ska med denna och spillningen kunna utläsa trender i älgstammens sammansättning.
Genomförande: Respektive jaktlag genomför faktarapportering och bedömningar om hur många olika älgar som jaktlaget har observerat under första jaktveckan.
Om samma djur setts flera gångar rapporters det som ett, jaktlaget gör själva bedömningen om hur många olika älgar som observerats. 
Med första jaktveckan menas 7 dagar från den dagen som jaktlaget börjar sin älgjakt. 
Skickas till Pär Larsson perra_110@hotmail.com.

OBS!! Denna rapport är inte den "gula" älgobsen.

 •         Gula Älgobs från länsstyrelsen:

          Genomförs enligt Länsstyrelsen direktiv.

 •         Avskjutningsrapport: 


Skjuten älg skall rapporteras i viltdata eller till Pär/Jonas.
 
Hondjur ålder och slaktvikt
Tjur ålder, slaktvikt och taggar.
Kvigkalv eller tjurkalv och slaktvikt.
Dock är det inget krav att man lägger in slaktvikt samma dag som älgen fälts utan det kan man komplettera upp när man styckat djuret.
Åldersbestämning görs genom tandsågning eller i undantagsfall visuell bedömning.
Om åldersbestämning gjorts med visuell bedömning kompletteras åldern med ett (B).
Om åldersbestämning gjorts med tandsågningsmodellen kompletteras åldern med (T)


 

Bestämmelser för älgjakt inom Fristads älgskötselområde 2017/18

Röstades igenom på mötet den 14/8 2017

 • Avskjutningsplanen för Fristads älgskötselområde för 2017/18 är: 
8 hondjur 7 tjurar och 15 kalvar i år.

 • Jakttider:

Vuxna älgar: måndag den 9 oktober till och med söndag den 22 oktober.
Kalv: måndag den 9 oktober till och med onsdag den 31 januari 2018.
Vuxen älg som förvandlas till kalv behålls av laget och ingår ej i kalvpotten på de 15 kalvar som planen säger.

 • Ko med en kalv är fredade till och med den 22 oktober.

 • Vuxen älg får bytas till kalv.

 • Varje jaktlag ska efter varje avslutad jaktdag rapportera avskjutning och älgobs i viltdata och till styrelsen (Jonas eller Pär).


 • Fällavgift för vuxet djur 850 kr och för kalv 100 kr betalas till skötselområdet senast 14 dagar efter fälld älg på bankgiro 638-5629. (Kan förändras om Länsstyrelsen sätter andra avgifter för i år.)


 • Tilldelning till lagen (se länkat dokument nedan.


 • Styrelsen kan avbryta jakten när respektive årsplan är uppfylld, eller om älgstammen anses för svag.

 

Styrelsen Fristads älgskötselområde.

 

Dokument gällande årets älgjakt:
Tilldelning 2017-2018
Älgobs Fristads
Älgobs 2017
Inför jakten 2017