Kallelse till Älgmöte

12. August 2019

Kallelse till Älgmöte för
Fristads älgskötselområde.Tisdagen den 27 aug kl. 19:00 i Borgstena IF klubblokal

 

På dagordning för älgmötet:

 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

 

2. Justering av röstlängd.

 

3. Fråga om älgmötet är utlyst enligt bestämmelserna.

 

4. Redovisning av föregående års älgjakt.

 

5. Älgskötselplanen och redovisning.

a/ Samrådsmötet.

b/ Spillnings inventering.

c/ Äbin (älgbetesinventering). 

d/ Älgdata.

 

6. Information om förändringar inom älgskötselområdet. 

a/ Jaktlag.

b/ Marker inom älgskötselområdet, flyttade fastigheter och nya byten av arealer inom älgskötselområdet.

  

7. Beslut om bestämmelser för årets älgjakt.

 

8. Beslut om det antal älgar (vuxna och kalvar) som skall fällas och fördelning av dessa mellan de i älgskötselområdet ingående jaktlagen.

 

9. Frågor rörande eventuell skyddsjakt.

 

10. Kommande älgvårdsarbete.

a/ Inventeringar.

b/ Förebyggande åtgärd för betskador på gröda och skog.

 

11. Övriga frågor.