Skyddsjakt

Skyddsjakt inom Fristads Älgskötselområde

 

1.   Bakgrund:

Ett Älgskötselområde har ansvar att svara för skyddsjakt syftande till att minska skador på skog och grödor inom egna området. Under perioden mellan 16 augusti och 28 (29) februari svarar Älgskötselområdet själv för tillståndsgivningen av skyddsjakt inom egna området. Mellan 1 mars och 15 augusti svarar länsstyrelsen för tillståndsgivningen.

Respektive jaktlag skall i största möjliga mån själva styra avskjutningen av "problem" älgar under ordinarie jakt tid, ansvaret ligger inte enbart på ÄSO. Möjligheten att hantera "problem älgar" ökar när man ingår i ett större lag, då har man större möjlighet att styra avskjutningen.

Skyddsjakt för att förhindra trafikolycka ingår ej i ÄSO uppdrag utan skall skötas via polisen.

 

2.   Bestämmelser

Skyddsjakt skall ansökas till styrelsen enligt nedan angivna rutin. Beslut om skyddsjakt får ges av styrelsen utsedda.

Beslutet skall:

  • Dokumenteras skriftligt, underlag finns i Underbilaga 1.2
  • Skall tilldelas jaktlag.
  • Gälla individ/er som skall skjutas.
  • Visa under vilken tidpunkt som beslutet gäller.

 

Älg som tilldelas för skyddsjakt skall i första hand tas ur egen tilldelning, i andra hand tillförs tilldelning. Om behovet av skyddsjakt finns före ordinarie jakttid kan ÄSO avdela ytterligare älg ur styrelsens reserv då i första hand kalv/ar.

Inom Fristads Älgskötselområde skall en Arbetsgrupp skyddsjakt som skall ta hand om handläggning och bedömning av detta vara utsedd.

För älg som fälts under skyddsjakt skall fällavgift enligt länsstyrelsens bestämmande erläggas för närvarande 850 kr för vuxen och 100 för kalv.  Inbetalas till ÄSO kassa senast 14 dagar efter fält djur. Rapportering av kön ålder och slaktvikt skall ske enligt bestämmelser för älgjakten.

Rutin för tillstyrkande av skyddsjakt inom

Fristads Älgskötselområde

 

Har en markägare fått oacceptabla skador på sin skog eller gröda vad gör vi då?

1. Kontakta jaktledaren i det älgjaktlag som den aktuella marken ingår i. Om det är under pågående jakt och om laget har älg kvar på sin tilldelade kvot så kan det ju gå att lösa det internt. Informera också utsedd person i älgskötselområdet om det inträffade för dokumentation. Går inte detta att lösa internt på grund av viss anledning (om tillexempel laget bara har kalv kvar på sin kvot och det är vuxet djur som orsakar skadan) så kontakta den ansvarig person i älgskötselområdet. Den ansvarige personen i älgskötselområdet skall ha befogenheter att tillstyrka skyddsjakt.

 

2.  Är det utanför jaktiden så ta kontakt med älgskötselområdets ansvariga person för besiktning av skador, så kommer han att ta kontakt med den gruppen som ska besiktiga . Besiktning av skadorna ska ske snarast efter kontakten är tagen. Är det då frågan om att det behövs göras en skyddsjakt på området så löser utsedda personen i älgskötselområdet kontakten med jägareförbundet och länsstyrelsen för att få fram ett tillstånd.

 Kontakter:                                                     

1. Pär Larsson  (ansvarig äso)                                 
     tel: 070-942 34 58

2. Niklas Åhman (ordf äso)                                   
    tel: 070-674 54 60                           

                                                                           

Styrelsen Fristadsälgskötselområde.